A A A K K K
для людей із порушенням зору
Сватівська районна рада
Луганська область

Правила внутрішнього трудового розпорядку Сватівської районної ради Луганської області

Дата: 14.06.2021 14:38
Кількість переглядів: 263

 

                                                                                          Додаток № 1

                                                                                            до Колективного договору

                                                                                            на 2019-2021 роки між                       адміністрацією

                                                                                            та трудовим колективом, схвалений

                                                                                            на загальних зборах трудового колективу

                                                                                            «23» жовтня 2019 року

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Сватівської районної ради Луганської області

І. Загальні положення

 

1.1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового розпорядку  Сватівської районної ради Луганської області (далі – районна рада), режим роботи, умови перебування працівників виконавчого апарату (далі – працівників) в районній раді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

1.2. Службова дисципліна в районній раді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в районній раді затверджуються загальними зборами працівників районної ради за поданням голови Сватівської районної ради Луганської області (далі – голова районної ради ) і виборного органу первинної профспілкової організації на основі цих правил.

1.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку районної ради доводяться до відома всіх працівників виконавчого апарату під особистий підпис кожного.

 

ІІ. Порядок прийому і звільнення працівників

 

  1. Порядок прийняття працівників на посади посадових осіб місцевого самоврядування регулюється відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
  2. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

2.3. Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради. У розпорядженні оговорюється найменування посади та умови оплати праці, з якими працівник ознайомлюється під розписку.

2.4. При укладанні трудового договору може застосуватися випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати. Випробування встановлюється згідно із законодавством на строк:

—     для посадових осіб місцевого самоврядування – до шести місяців;

—     для інших категорій працівників – до трьох місяців.

  1. При прийомі на роботу адміністрація районної ради зобов’язана затребувати від поступаючого:

- паспорт;

- трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- медичну довідку.

  1.  При прийомі на роботу, яка потребує спеціальних знань, адміністрація має право потребувати надати диплом або інший документ, який підтверджує освіту або професійну підготовку.
  2. Не допускається необґрунтована відмова в прийомі на роботу за мотивами національності, віросповідання, партійної належності, матеріального стану, мови, роду занять та тому подібне.
  3. Забороняється прийом на роботу осіб, яким за показаннями медичних установ дана робота протипоказана за станом здоров’я.
  4. Перед допуском на роботу адміністрація зобов’язана:

    - роз’яснити працівнику його права і обов’язки, умови праці та оплату праці;

    - ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором;

    - визначити робоче місце, забезпечити відповідним обладнанням, канцтоварами тощо;

    - провести інструктаж з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки.

  1. На всіх працівників, які відпрацювали більше п’яти днів, заповнюються  трудові книжки у порядку, встановленому діючим законодавством.
  2. Громадяни України, які вперше призначаються на службу в органи місцевого самоврядування, публічно складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування. Посадова особа підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
  3. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених законодавством.
  4. Працівники районної ради мають  право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

За домовленістю сторін трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

  1. Розірвання трудового договору за ініціативою адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

ІІІ. Загальні правила етичної поведінки в районній раді

3.1. Усі працівники повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

3.2. Посадові особи місцевого самоврядування у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

3.3. Усі працівники повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування.

3.4. Посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІV. Робочий час і час відпочинку працівників

4.1. Тривалість робочого часу працівника становить 40 годин на тиждень.

4.2. У районній раді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи районної ради встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у даній місцевості.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у районній раді (його відділах), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

4.3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для працівника з урахуванням режиму роботи районної ради.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить, як правило, 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4.4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

4.5. Працівникам забороняється відволікатися від виконання його посадових обов’язків.

4.6. Облік робочого часу у районній раді здійснюється у табелі обліку робочого часу (далі - табель).

Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості подаються начальниками відділів до відділу організаційно-кадрової роботи.

4.7. Вихід працівника за межі адміністративної будівлі районної ради у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

  1. Направлення у відрядження працівників районної ради здійснюється на підставі офіційних листів, телефонограм,  телеграм,  інших  документів за розпорядженням голови районної ради.

V. Порядок повідомлення працівників про свою відсутність

 

5.1. Працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

5.2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про його відсутність на робочому місці.

5.3. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови районної ради щодо причин своєї відсутності.

VІ. Перебування працівника в районній раді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

6.1. Для виконання невідкладних завдань працівник може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови районної ради, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

6.2. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

6.3. За роботу в зазначені дні працівникам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом календарного року надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.

6.4. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІІ. Порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень з основної діяльності

7.1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження з основної діяльності доводяться до відома працівників шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів, який підтверджує ознайомлення з певним службовим.

7.2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівника шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сватівської РДА сторінці Сватівської районної ради.

VІІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

8.1. Голова районної ради зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює особа, на яку голова районної ради поклав відповідні функції.

8.2. Працівник повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

8.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

8.4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в районній раді відповідає голова районної ради та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

ІХ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником

 

9.1. Працівник зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у районній раді. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

9.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, начальниками відділів та працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

Х. Прикінцеві положення

 

10.1. Недотримання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку є підставою для притягнення працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою районної ради, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

 

Голова                                                                          Віта СЛІПЕЦЬ

Голова ПК                                                                    Ніна СЕРЕДА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь